AQIDAH ISLAM

 

1. Kewajiban Seorang Muslim Menurut Ajaran Islam, Atau Keterikatan Seorang Muslim dengan al-Islam Adalah Sebagai Berikut :

 

a. Iman, yaitu meyakini Islam.

 

b. ‘Amal yaitu melaksanakan Islam.

 

c. Ilmu yaitu mempelajari Islam.

 

d. Da’wah / jihad yaitu menyebarluaskan dan membela Islam;

 

e. Shabar yaitu tabah dalam ber-Islam ( Surat al-�Asr ).

 

Iman tidak dapat dilihat oleh indera, tetapi dapat dilihat dari indikatornya yaitu �amal,  ilmu, da’wah dan shabar. Iman dapat menebal dan dapat juga menipis, tergantung atas pembinaannya. Pembinaan iman adalah dengan �amal, ilmu, da’wah, dan shabar.

 

 

2. Aspek Keyakinan Seorang Muslim Terhadap Islam.

 

a. Islam satu-satunya agama yang benar disisi Allah. ( Ali-Imran : 19 dan 85 ).

 

b. Islam adalah agama yang universal : ( asy-Syura : 13 ).

 

Nuh adalah Islam : ( Yunus : 72 ).Ya’qub adalah Islam : ( al-Baqarah : 132 ). Putra-putra Ya’qub adalah Islam : ( al-Baqarah : 133 ). Musa adalah Islam : ( Yunus : 84 ). Pengikut Isa adalah Islam : ( Ali-Imran : 52 ).

 

c. Islam yang dibawa Muhammad adalah agama terakhir : ( al-Ahzab : 40 ) dan ( al-Maidah : 3 ).

 

Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw sebagai korektor dan penyempurna agama-agama yang ada : al-Maidah : 48.  an-Nahl : 64.  Ali Imran : 3.  an-Nisa : 47. 

 

3. Tuhan.

1. Allah, nama daripada Tuhan.

2. Landasan pokok ketuhanan ialah La illaha IIlallah.

3. Untuk menemukan adanya Tuhan dapat ditempuh dengan rasio. Tapi untuk menemukan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan harus melalui wahyu dari Tuhan ( al-Mulk : 10 ).

4. Mengenal Allah :

a. Mengenal ciptaan-ciptaan-Nya. Ali-Imran : 190-193

b. Mengenal sifat-sifat-Nya ( al-A’raf :180 )

5. Sifat-sifat Allah :

a. Wujud : Ada.   Tanpa awal ( Qodim ).  Tanpa akhir ( Baqin ).  Berdiri sendiri ( Qiyamuhu Binafsihi ) . Berbeda dengan yang lain ( Mukhalafatul Lilhawadits ).

b. Ahad : Esa.   Dalam sifat, dzat, yang disembah, yang ditakuti, yang dicintai dan lain-lain.  Muthlaq : tidak terikat oleh waktu, tempat dan lain-lain.

c. Al-Haq : Sumber Kebenaran.  Menentukan benar dan salah.  Menentukan rizki, tahta, jodoh, umur, dan lain-lain.  Diwujudkan dengan ucapan-ucapan yang selalu dikaitkan dengan Allah.

d. Almuhith : Maha meliputi segala Kesempurnaan.  Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Bersabda, Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan lain-lain.  Absolut, Ultimate, dan seterusnya.

6. Beberapa penjelasan tentang Allah :

> Ia adalah dekat : al-Baqarah : 186, Qof : 16.

> Tidak terjangkau indera : al-An’am : 103.

> Ia walinya orang Mu’minin : al-Baqarah : 257.

7. Bentuk perbuatan yang dilarang, dan dapat merusak tauhid seseorang:                

> Kepercayaan-kepercayaan kepada kekuatan � azimat, ramalan nasib, penggunaan sihir, pelet, pendukunan dan lain-lain.

> Tasybih / musyabihah =  anthropomorphisme =  penggambaran Allah sebagai manusia. Juga tajsim  / mujasimah = corporealisme = menganggap Allah berjisim.

8. Sifat-sifat Alllah yang tercantum dalam asmaul husna ( nama-nama Allah yang baik ).

1.  Allah : Lafazh yang Maha Mulia yang merupakan nama dari Dzat Tuhan.

2.  Ar-Rahman : Maha Pengasih.

3.  Ar-Rahim : Maha Penyayang.

4.  Al-Malik :  Maha Merajai.

5.  Al-Quddus : Maha Suci.

6.  As-Salam : Maha Menyelamatkan.

7.  Al-Mu’min : Maha Pemelihara Keamanan.

8.  Al-Muhaimin : Maha Penjaga.

9.  Al-�Aziz : Maha Mulia.

10. Al-Jabbar : Maha Perkasa.

11. Al-Mutakabbir : Maha Megah.

12. Al-Khalik : Maha Pencipta.

13. Al-Bari’ :  Maha Pembuat.

14. Al-Mushawwir : Maha Pembentuk.

15. Al-Ghaffar : Maha Pengampun.

16. Al-Qahhar : Maha Pemaksa.

17. Al-Wahhab : Maha Pemberi.

18. Ar-Razzaq : Maha Pemberi Rizki.

19. Al-Fattah : Maha Membukakan.

20. Al-�Alim : Maha Mengetahui.

21. Al-Qabidh : Maha Pencabut.

22. Al-Basith : Maha Meluaskan.

23. Al-Khafidh : Maha Menjatuhkan.

24. A-Rafi : Maha Mengangkat.

25. Al-Mu’iz : Maha Pemelihara Keamanan.

26. Al-Mudzil : Maha Pemberi Kehinaan.

27. As-Sami’ : Maha Mendengar.

28. Al-Bashir : Maha Melilhat.

29. Al-Hakam : Maha Menetapkan Hukum.

30. Al-�Adl : Maha Adil.

31.Al-Lathif : Maha Halus.

32. Al-Khabir : Maha Waspada.

33. Al-Halim : Maha Penghiba.

34. Al-�Azhim : Maha Agung.

35. Al-Ghafur : Maha Pengampun.

36. Asy-Syakur : Maha Pembalas.

37. Al-�Aliy : Maha Tinggi.

38. Al-Kabir : Maha Besar.

39. Al-Hafizh : Maha Pemelihara.

40. Al-Muqit : Maha Pemberi Kecukupan.

41. Al-Hasib : Maha Penjamin.

42. Al-Jalil  : Maha Luhur.

43. Al-Karim : Maha Pemurah.

44. Ar-Raqib : Maha Peneliti.

45. Al-Mujib : Maha Mengabulkan.

46. Al-Wasi’ : Maha Luas.

47. Al-Hakim : Maha Bijaksana.

48. Al-Wadud : Maha Pencinta.

49. Al-Majid : Maha Mulia.

50. Al-Ba’its : Maha Membangkitkan.

51. Asy-Syahid : Maha Menyaksikan atau Maha Mengetahui.

52. Al-Haq : Maha Haq Maha Benar.

53. Al-Wakil : Maha Memelihara Penyerahan.

54. Al-Qawiy : Maha Kuat.

55. Al-Matin :  Maha Kokoh atau Perkasa.

56. Al-Waliy : Maha Melindungi.

57. Al-Hamid : Maha Terpuji.

58. Al-Muhshi : Maha Penghitung.

59. Al-Mubdi : Maha Memulai.

60. Al- Mu’id : Maha Mengulangi.

61. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan.  

62. Al-Mumit : Yang Mematikan.

63. Al-Hay : Maha Hidup.

64. Al-Qayyum : Maha Berdiri Sendiri.

65. Al-Wajid : Maha Kaya.

66. Al-Majid : Maha Mulia.

67. Al-Wahid : Maha Esa.

68. Ash-Shamad : Maha Dibutuhkan.

69. Al-Qadir : Maha Kuasa.

70. Al-Muqtadir : Maha menentukan.

71. Al-Muqaddim : Maha Mendahulukan.

72. Al-Muakhir : Maha Mengakhirkan atau Membelakangkan.

73. Al-Awwal : Maha Pertama.

74. Al-Akhir : Maha Penghabisan.

75. Azh-Zhahir : Maha Nyata.

76. Al-Bathin : Maha Tersembunyi.

77. Al-Wali : Maha Menguasai.

78. Al-Muta’ali : Maha Suci.

79.Al-Bar : Maha Dermawan.

80. At-Tawwab : Maha Penerima Taubat.

81. Al-Muntaqim : Maha Penyiksa.

82. Al-�Afuw : Maha Pemaaf.

83. Ar-Ra’uf : Maha Pengasih.

84. Malikul-Mulk : Maha Menguasai Kerajaan.

85. Dzuljalali Wal Ikram : Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan.

86. Al-Muqsith : Maha Mengadili.

87. Al-Jami’ : Maha Mengumpulkan.

88. Al-Ghaniy : Maha Kaya.

89. Al-Mughni : Maha Pemberi Kekayaan.

90. Al-Mani’ : Maha Membela atau Maha Menolak.

91. Adh-Dhorru : Maha Pemberi Bahaya.

92. An-Nafi’ : Maha Pemberi Kemanfaatan.

93. An-Nur ;  Maha Bercahaya.

94. Al-Hadi : Maha Pemberi Petunjuk.

95.Al-Badi’ : Maha Pencipta Yang Baru.

96. Al-Baqi : Maha Kekal.

97. Al-Warits : Maha Pewaris.

98. Ar-Rasyid : Maha Cendekia.

99. Ash-Shabbur : Maha Penyabar.

9. Mengenal Allah dengan mengenal ciptaan-ciptaan-Nya.

Untuk lebih meyakini akan kebesaran Allah, al-Qur’an menyeru manusia untuk meneliti dan merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya.  Pengenalan atas ciptaan-ciptaan-Nya itulah yang melahirkan berbagai disiplin ilmu kealaman, yang seharusnya menjadi salah satu dalil dan bukti bagi kebesaran Dzat Yang Maha Pencipta. 

Seperti dalil-dalil :

a. Kosmologi: Al-Baqarah : 164, 22 ; Ali �Imran : 192-193 ; Yunus : 34 ; al-Mu’minun : 86 ; adz-Dzari’at : 47-49.

b. Astronomi: Ath-Thoriq : 1-3 ; al-Buruj : 1.

c. Botani : al-An’am : 95 ; al-Hijr : 19 dan 22 ; al-Hajj : 5 ; an-Naml : 60.

d. Meteorology : ar-Rum : 46 ; al-Ghasiyah : 5.

e. Geography : al-Ghasiyah : 20 ;  ar-Ro’du : 3-4 ;  al-Hijr : 19 ;  al-Baqarah : 29.

f. Zoology : al-Baqarah : 164 ; al-Ankabut : 60 ; asy-Syura : 29 ; Hud : 6 ; an-Nahl : 79.

g. Antropologia : al-Baqarah : 28 ; ath-Thoriq : 5-7 ; ar-Rum : 20; al-Hajj : 5 ; al-Balad : 4-9 ; an-Nahl : 78.

h. Psikology: ar-Rum : 21 ; asy-Syam : 7 ; al-Isra’ : 85.

4. Malaikat.

1. Wajib iman kepada Malaikat ( al-Baqarah 285 ).

2. Malaikat, sebagai makhluq immaterial mempunyai beberapa ciri :

a. Makhluq yang dimuliakan ( al-Anbiya : 26-28 ).

b. Makhluq yang selalu patuh kepada Allah ( an-Nahl : 50 ).

c. Makhluq yang tidak pernah berdosa / ma’shiyat ( at-Tahrim : 6 ).

d. Makhluq yang tidak pernah sombong dan selalu bertasbih kepada Allah ( al-A’raf : 206 ).

3. Diciptakan dari cahaya ( hadits ).

4. Tugas-tugasnya adalah :

a. Mengemban wahyu, yaitu Jibril ( al-Baqarah : 98 ) ; sering disebut Ruhul Amin ( asy-Syu’ara : 193-194 ) atau Ruhul Qudus ( an-Nahl : 102 ) atau Rasul ( asy-Syura : 51 ). Menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki-Nya ( an-Najm : 10 ), kepada para Nabi ( an-Nisa’ : 163 ), kepada Maryam ( Ali-Imran : 40-41 ).

b. Malaikat lain menurunkan wahyu kepada �abdi-�abdi Allah yang dikehendaki-Nya ( an-Nahl : 2 ).

c. Meneguhkan hati Mu’minin ( al-Anfal : 10 dan 12, Ali Imran : 126 ) ;  Isa diteguhkan ( al-Baqarah : 87 dan 253 ;  al-Maidah : 110 ).

d. Mendo’akan Mu’minin ( al-Mu’min : 7 ).

e. Malaikat sebagai aulia ;  kawan atau penjaga mu’minin ( Fushilat : 31 )  seperti : membantu muslim dengan 1000 malaikat ( al-Anfal : 9 ) ;  dengan 3000 malaikat ( Ali-Imran : 123 ) dengan 5000 malaikat ( Ali Imran : 124 ).

f. Melaksanakan hukuman Allah kepada manusia ( al-Anfal : 50 ; Muhammad : 27 ).

g. Memohonkan ampun bagi manusia ( asy-Syura : 5 ; al-Mu’min : 7 dan 9 ).

h. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw ( al-Ahzab : 56 ).

i. Menyiksa orang-orang kafir ( al-Anfal : 50 ;  Muhammad : 27 ).

j. Mencatat amal manusia ; Kiroman Katibin ( al-Infithar : 10-12 ;  Qaaf : 17-18 ; ar-Ra’d : 10-11 ).

k. Mencabut nyawa ( al-An’am : 61 ; as-Sajadah : 11 ).

l. Memberi salam dan keselamatan ahli sorga ( ar-Ro’du : 23-24 ).

Catatan : Malaikat sebagai tamu Nabi Ibrahim as ( Hud : 69-70 ;  al-Hijr : 52-55 ;  adz-Dzariyat : 24-25 ).  Malaikat dan kejadian Adam ( al-Baqarah : 30 ;  al-Hijr : 28 ;  Shad : 71 ).

5.  J i n.

1. Termasuk makhluq halus yang diterangkan al-Qur’an.

2. Dibuat dari api yang panas ( al-Hijr: 27 ), atau nyala api ( ar-Rahman : 15 ).

3. Mendapatkan tugas :

a. Diperintah / dilarang oleh peraturan Allah ( al-An’am : 130 ).

b. Ibadah ( adz-Dzariyat : 56 ).

c. Diancam siksa ( ar-Rahman : 31-34 ).

4. Ada jin yang saleh dan ada jin yang jahat ( al-Jin : 11, 14 dan 15 ).

5. Sebagaimana manusia, jin-pun tidak dapat mengetahui yang ghoib ( al-Jin : 27dan 28,  Saba’ : 14 ).

Catatan : Peristiwa Jin dan Rasulullah ( al-Ahqof : 29-32 ). Peristiwa Jin dan Sulaiman ( Saba’ : 12 dan 13; an-Nahl : 39 ).

6. Iblis dan Syaithon.

1. Iblis adalah makhluq halus dari golongan jin ( al-Kahfi : 50 ).

2. Iblis adalah kafir ( al-Baqarah : 34 ).

3. Iblis hidup sampai kiamat ( Shod : 80 dan 81 ).

4. Iblis adalah nenek moyang syaithon ( iblis mempunyai keturunan, yang kemudian biasa disebut syaithon ) – ( al-Kahfi : 50 ).

5. Syaithon bekerja mengganggu dan menyesatkan manusia ( an-Nahl : 63; al-Anfal : 48; Maryam : 83; dan al-Hasyr : 16 ).

6. Setiap manusia disertai syaithon ( al-An’am : 112 ).

7. Melanggar ketentuan Allah berarti memperkuat kedudukan syaithon dalam diri ( az-Zuhruf : 36-39 ).

8. Syaithon dinilai sebagai musuh manusia ( Fathir : 6; al-Baqarah : 168 dan 169 ).

9. Kata-kata syaithon dipergunakan untuk pemimpin jahat ( al-Baqarah : 14; Ali-�Imran : 174 ).

10.Do’a untuk terhindar dari syaithon ( al-Mu’minun : 98 dan 99; an-Nas : 1-6; al-Falaq : 1-6 ).

7. Kitabullah.

1. Kitabullah ialah kumpulan wahyu-wahyu Allah.

2. Setiap Mukmin wajib iman kepada seluruh kitab-kitab Allah ( al-Baqarah 285 ).

3. Hubungan al-Qur’an dengan kitab-kitab Allah yang telah lalu.

a. Menjadi saksi tentang benarnya kitab-kitab Allah yang telah lalu (al-Maidah : 48 ).

b. Menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama ( an-Nahl : 64 ).

4. Kitab-kitab Allah yang diterangkan ialah :

a. Taurat kepada Musa.

b. Zabur kepada Dawud.

c. Injil kepada Isa.

d. Al-Qur’an kepada Muhammad.

e. Lembaran-lembaran khusus ( shuhuf ) kepada Ibrahim, Musa dan lain-lain

5. Tentang Taurat dan Injil.

a. Semula kitab tersebut berasal dari Allah SWT ( Ali-�Imran : 3 ).      

b. Taurat telah dirubah isinya ( an-Nisa’ : 46 ).

c. Orang Yahudi menyembunyikan beberapa isi Taurat dan sebagian terlupakan ( al-Maidah : 15 ).

d. Orang Nasrani lupa isi sebagian Injil ( al-Maidah : 14 ).

8. Rasul / Nabi.

Rasul / Nabi yaitu manusia yang dipilih Tuhan untuk menerima wahyu-Nya guna disampaikan kepada ummatnya. Aspek keyakinan kepada Rasul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setiap Mu’min wajib iman kepada seluruh Rasul Allah ( al-Baqarah 177; 285 ).Sebagian diantara mereka ada yang disebutkan namanya dalam al-Qur’an dan ada juga yang tidak disebutkan ( surat al-Mu’min 78, an-Nisa 164 ).

2. Setiap ummat ( sebelum Nabi Muhammad ) pasti ada Rasulnya ( Yunus 47 ; an-Nahl 63 ).

3. Nabi / Rasul terdiri dari manusia jenis pria ( an-Nisa 63; al-Anbiya 7 ).

4. Misi setiap Rasul adalah sama yaitu menyampaikan ajaran tauhid ( al-Anbiya 25 ; an-Nahl 36 ; asy-Syura 13 ).

5. Masing-masing Rasul mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu ( al-Baqarah 253 ).

6. Setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya ( Ibrahim 4 ).

7. Beberapa sifat yang wajib dimiliki setiap Rasul :

a. Shiddiq : benar.

b.  Amanah : dapat dipercaya.

c. Tabligh : menyampaikan ajaran.

d. Fathonah : cerdas.

Ulul’azmi ( al-Ahgaf 35 ) ialah : Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa.  Beberapa ayat tentang nabi : Ali-‘Imran 33, al-A’raf 65, Hud 61dan 84, al-Anbiya 65, 86.

Cerita beberapa Nabi dalam Al-Qur’an :

Syu’aib : 7:85-93;  11:84-95;  26:176-191;  29:36-37.

Dzulkifli : 38:48.

Idris : 19:56-57;  21:85.

Hud : 7:65-72;  11:50-60;  26:123-140;  46:21-26.

Shalih :  7:73-79;  11:61-67;  26:141-159;  27:45-53;  54:23-30;  54:31;  91:12-14.

Isma’il :  6:86-87;  38:48;  19:54-55.

Harun : 4:163;  25:35-36.

Ibrahim : 43:26-28;  6:74-89;  3:65-68;  95;  2:258;  9:114;  19:41-50;  21:51-73;  37:83-99;  26:69-102;  2:124-134;  3:33-34,96;  22:26;  4:125;  14:35-40;  11:69-76;  15:51-56;  51:24-37;  37:100-113;  2:260;  16:120-123;  6:161;  60:4;  38:45-47;  53:37;  29:16-17,24,27.

Adam : 3:33-34;  2:34.

Dawud : 2:249-251;  4:163;  17:55;  5:78-79;  6:84;  21:78-80;  38:17-21;  38:22-26;  21:105.

Ilyas    :  6:85;  37:123-132.

Yasa’  :  6:86;  38:48.

Idris    :  19:56-57.

Ayyub :  6:84;  21:83-84;  38:41-44.

Yunus :  6:86-87;  10:98;  37:139-148;  21:87-88;  68:48-49.

Yusuf  : 12:3-104;  40:34.

Luth    :  7:80-83;  27:54-57;  11:77-83;  29:26-35;  26:160-175;  15:57-77;  37:133-138;  6:86;  21:74-75;  22:42-44;  50:13-14;  54:33-39.

Musa   :  28:3-43;  20:9-100;  26:10-68;  7:100-156;  10:75-92;  27:7-14;  79:15-26;  11:96-101;  14:5-8;  23:45-48;  43:46-56;  51:38-40;  44:17-33;  40:23-45;  2:55-57,60-61,47-54,63,67-73,92-93; 4:153-155,164;  5:20-26;  7:160;  18:60-82;  2:87;  6:91;  19:51-53;  21:48;  23:49;  32:23;  40:53;  41:45;  22:45;  61:5;  37:114-122;  29:39-40.

Nuh    :  3:33;  4:163;  6:84;  7:59-64;  10:71-73;  11:25-49;  21:76-77;  25:37;  26:105-122;  29:14-15;  37:71-83;  71:128;  54:9-16;  23:23-31;  40:5-6.

Sulaiman :  6:84;  21:81-82;  34:12-14;  27:15-44;  34:15-21;  2:102;  38:30-40.

Yahya  :  21:89-90;  3:38-41;  19:2-15.

Isa        : 19:16-34;  2:86;  3:45-60;  4:156-172;  5:17,46,72,75;  9:30-31;  23:50;  43:57-65;  61:6,14;  5:109-120;  57:26-27;  9:111.

Zakariya : 3:37-38; 6:85;  19:2-7;  21:89.

Ya’qub   :  2:140;  3:84;  4:163;  6:84;  11:71;  12:6,38,68;  19:6,49;  21:73;  29:27;  38:45.

9. Muhammad Rasulullah.

1. Rasul Allah ( al-Fath 29; al-Ahzab 40 ).

2. Rasul / Nabi terakhir ( al-Fath 29; al-Ahzab 40 ).

3. Rasul / Nabi untuk seluruh ummat; ( al-A’raf 158; Saba’28 ).

4. Peri kehidupannya :  sebagai uswatun hasanah / contoh teladan yang baik ( al-Ahzab 21 ).

5. Bersih dari dosa dan kesalahan ( al-Fath 2 ).

6. Berakhlaq mulia ( al-Qolam 4 ).

7. Ummy / tidak dapat membaca dan menulis ( al-A’raf 158 ).

8. Tidak pernah berguru kepada seseorang ( an-Nahl 103 ).

9. Perintah dan ajarannya wajib dipatuhi ( Ali Imran 132 ). ( melahirkan sunnah ).

10. Misinya : rahmatan lil’alamin / kasih sayang bagi seluruh alam ( al-Anbiya 107 ).

Periode Kehidupan Muhammad :

Tanggal lahir   : Senin 12 Rabiul Awal ( 20 April 571 M ).

Usia 6 tahun    : Ditinggal ibunya.

Usia 8 tahun    : a. Ditinggal kakeknya.    b. Mencari nafkah sendiri.

Usia 12 tahun  : Berdagang.

Usia 25 tahun  : Nikah dengan Khadijah.

Usia 41 tahun  : Mendapatkan wahyu.

Usia 52 tahun  : Melaksanakan Isra’ Mi’raj.      

Usia 53 tahun  : Hijrah ke Madinah kemudian menjadi kepala negara.

Usia 63 tahun  : Wafat.

10. Isa as.

1. Isa adalah Nabi dan Rasul Allah untuk Bani Israil : Ali-�Imran 49.  Bukan anak haram : Maryam 21.

2. Isa diberi mu’jizat sebagai tanda kerasulannya : Ali-�Imran 49.

3. Misinya membenarkan dan melanjutkan Taurat : �Ali-Imran 50.

4. Penciptaan dengan kekuasaan Allah : Ali-�Imran 59.

5. Ia tidak wafat karena dibunuh dan karena disalib : an-Nisa’157-158.

6. Ia telah wafat secara wajar : Ali-�Imran 55.

7.Sahabat-sahabat Muslim : Ali-�Imran 52.

Tidak ada ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa nabi � Isa masih hidup dan akan turun lagi ke bumi ini.

11. Hari Akhir / Qiyamat.

1. Alam barzah.

Sebelum terjadi hari qiyamat, bagi mereka yang telah wafat mengalami kehidupan akhirat yang disebut alam barzah ( ar-Rum 55-56 ). Barzah berarti sesuatu yang terletak diantara dua barang atau penghalang. Pada masa itu ruh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji-janji Allah ( al-Mu’minun 99-100 ). Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa ( al-Mu’min 45-46 ). Hadits Nabi menyebutkan sebagai azab kubur.

2. Hari Qiyamat.

a. Nama-nama hari qiyamat :

1.  Yaumul qiyamah = Hari kebangkitan.

2.  Assa’ah = Waktu.

3.  Yaumul Akhir = Hari Akhir.

4.  Yaumuddin = Hari akhir ( agama ).

5.  Yaumul fasli = Hari keputusan.

6.  Yaumul Hisab = Hari perhitungan.

7.  Yaumul Fathi = Hari pengadilan.

8.  Yaumuth Thalaq = Hari perpisahan.

9.  Yaumul Jam’i = Hari pengumpulan.

10 Yaumul Hulud = Hari kekekalan.

11.Yaumul Huruj = Hari Keluar.

12.Yaumul Ba’tsi = Hari Kebangkitan.

13. Yaumul Hasrah =  Hari penyesalan.

14. Yaumuttanad = Hari pemanggilan.

15. Yaumul azifah =  Hari mendekat.

16. Yaumuttaghobun = Hari terbukanya � aib.

17. Al-Qori’ah = Bencana yang menggetarkan.

18. Al-Ghosiyah = Bencana yang tak tertahankan.

19. Ash-Shokhoh = Bencana yang memilukan.

20. Ath-Thommah = Bencana yang melanda.

21. Al-Haqqoh = Kebenaran besar.

22. Al-Waqiah = Peristiwa besar.

b. Saat terjadinya hanya Allah yang mengetahui ( Luqman 34;  al-A’raf 187 ).                      

Ada beberapa Hadits nabi yang menerangkan ciri-cirinya seperti :

1.  Banyak penjahat memimpin orang yang baik.

2.  Banyak kemewahan yang di luar batas.

3.  Pertempuran besar antara 2 golongan.

4.  Banyak orang mengaku jadi nabi / dapat wahyu.

5.  Banyak bencana alam.

6.  Fatwa-fatwa ulama jahat yang menyesatkan.

7.  Hilangnya ahli agama.

8.  Banyak fitnah kepada ummat Islam.

9.  Ibu / ayah sudah dianggap sebagai bawahan oleh putra / putri.

10. Ada ciri-ciri lain yang menjadi pembahasan para ulama ( diperbeda pendapatkan ) seperti :

a. turunnya Isa as.

b. turunnya Dajjal.

c. turunnya Imam Mahdi.

d. matahari terbit di barat dan lain-lain.

c. Gambaran hari qiyamat digambarkan dalam al-Qur’an yang pada dasarnya menunjukkan rusak total seluruh alam ini, dimana bumi dan langit diganti ( Ibrahim 48; al-Qiyamah 6-25; al-Mursalat 8-11; an-Na’ba 17-20; an-Na’ziah 6-14; dan 42-44,99; 1-6; 70; 43; 69:13-18 dan 56′ 1-3 ).

d. Kebangkitan total dan terjadi alam Mahsyar serta perlaksanaan pengadilan terbuka ( al-Waqiah 60-62; al-Haj 5-7; az-Zilzal 1-8; an-Nur 24-25).

e. Kebidupan abadi di sorga dan neraka.

12. Qodho dan Qodar.

1. Qodho berarti ketetapan Allah. Qodar atau taqdir berarti ukuran atau kekuasaan Allah.  

2.  Setiap Muslilm wajib iman bahwa Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa saja terhadap makhluq-Nya; dan setiap muslim juga wajib iman bahwa manusia diberi kebebasan untuk memillih dan menentukan nasibnya sendiri, dengan segala usahanya dan memohon kepada Allah.

3. Allah menciptakan segala sesuatu dengan 4 proses:  Menciptakan, menyempurnakan,  memberikan ukuran dan memberi bimbingan. ( al-A’la 2-4 ). Allah menciptakan manusia, bumi dan semua alam semesta dengan segala ketentuan yang berlaku padanya. Ia jadikan yang haq dan yang bathil ; yang halal dan yang haram;  yang indah dan yang buruk.  Kepada manusia diberi-Nya akal, perasaan ( hati, syahwat dan lain-lain ) serta wahyu, dengan ketentuan-ketentuan : siapa yang berbuat dan memilih yang baik akan bahagia dan siapa yang berbuat atau memilih yang tidak baik akan mendapatkan derita.

4. Qodho Allah telah berlaku sejak setiap manusia lahir. Ia lahir dialam ini dengan tidak diberi hak pilih siapa ayah atau ibunya, bagaimana warna kulitnya dan seterusnya. Dalam pengembangan dirinya ia diikat oleh ketentuan-ketentuan yang diciptakan Allah bagi dirinya sesuai dengan ketentuan sunnatullah dan syari’atullah tersebut.

5. Apa yang terjadi bagi seseorang tidak lepas dari ihtiar dirinya atau lingkungannya yang sekaligus merupakan keputusan Allah bagi seseorang.

6. Ayat-ayat al-Qur’an yang memberi gambaran tentang kekuasaan Allah yang absolut, seperti : al-Hadid 22-23; Yunus 107; Fathir 2; al-Baqarah 284; Ali-�Imran 26-27.  Sedang ayat-ayat al-Qur’an yang mengharuskan manusia berikhtiar untuk menentukan nasibnya antara lain : al-Insan 2 dan 3 ; al-Balad 10; al-Muddatsir 38;  Fushilat 46; asy-Syura 30; ar-Rum 41;  ar-Ro’du 11.

7. Karena ayat-ayat tersebut diatas dan karena pengaruh dari faham determinisme dan indeterminisme dalam theologi Kristen;  maka dalam sejarah Islam juga pernah timbul aliran-aliran yang berpendirian ekstrim dalam menekankan faktor kekuasaan Allah dan menekankan usaha manusia, yaitu golongan ( aliran ) Jabbariyah dan Qadariyyah.

13. Alam..

1. Alam ini adalah makhluq = diciptakan Allah ( al-Baqarah 117 ).

2. Alam ini akan rusak dan berakhir ( al-Qoshosh 88 ).

3. Alam ini rill, nyata, konkrit, bukan maya ( al-An’am 73; Shod 27 ).

4. Alam ini teratur ( al-Mulk 3 dan 4 ).

5. Alam terikat dengan hukum-hukum tertentu yang pasti ( al-Furqon 2, ar-Ro’du 8, ar-Rahman 5 ).

6. Alam ini dapat dipikirkan dan dipelajari ( al-Jasiyah 13 ).

7. Penciptaan alam bertujuan :

a. Membuktikan kebesaran Allah ( Ali-Imran 190 ).

b. Disiapkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia ( Luqman 20 ).

c. Ujian untuk manusia ( Hud 7 dan al-Mulk 2 ).

8. Seluruh alam ini patuh kepada ketentuan Tuhan ( Ali-‘Imran 83; an-Nahl 49 dan 50 ; al-Isra’:44 ).

9. Alam ini berpasang-pasangan ( adz-Dzariyat 49 ).  Buah-buahan ( ar-Ro’du 3 ).  Ternak dan manusia ( asy-Syura 11 ).  Yang tidak diketahui ( Yasin 36 ).

10. Proses kejadian alam :

a. Berkembang dari satu dzat seperti gas ( Fushshilat 9-12 ).

b. Dipisah-pisahkan menjadi benda-benda langit, galaksi, planet dan lain-lain (al-Anbiya 30; adz-Dzariyat 7).

c. Bumi dilontarkan sebagai bola api dari benda yang lebih besar ( ar-Rahman 14; an-Nazi’aat 30 ).

d. Planet lainnya, bulan dan sebagainya (ath-Thalaq 12; Nuh 15-16; an-Naba’ 12).

e. Perkembangannya melalui 6 masa ( Fushshilat 9 dan 10 ).

f.  Kejadian bintang ( al-Masih 1-3 ).

g. Sesuatu yang hidup berasal dari air ( Hud 7; al-Anbiya 30; an-Nur 45; al-Furqon 54 ).

h. Pada benda-benda langit ada kehidupan dan kematian ( asy-Syura 29; al-Isra’44; Maryam 93 ).

14. Manusia.

A. Manusia dalam al-Qur’an disebut :  Al-Insan ( al-Insan 1 ).  Al-Basyar ( al-Hijr 28 ).  Bani Adam ( al-Isra’ 70 ). An-Nas.

B. Proses kejadian manusia :

1. Melalui masa yang tidak disebutkan ( al-Insan 1 ).

2. Mengalami beberapa tingkatan kejadian ( Nuh 14 ).

3. Ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan ( Nuh 17 ).

4. Dijadikan dari tanah liat = lazib ( ash-Shaffat 11 ).

5. Dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam ( shalshal dan hamain ) al-Hijr 28.

6. Berproses dari saripati tanah,  nuthfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, dibungkus dengan daging, makhluk yang paling baik (  al-Mu’minun 12-14 ).

7. Kemudian ditiupkan roh ( ash-Shad: 72,  al-Hijr: 29 ).

Manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, yaitu turob ( tanah ), tanah kering ( shal-shal ), lumpur hitam ( hamain ), thin ( tanah kering ) dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa fisik manusia berasal dari macam-macam bahan yang ada dalam tanah.

C. Tubuh manusia terdiri dari roh dan jasad , kedua unsur ini membentuk senyawa, sehingga terwujud proses dan mekanisme hidup. Terputusnya dua unsur ini berarti terjadinya kematian.

D. Keistimewaan manusia dari makhluk lainnya :

1. Manusia sebagai ciptaan yang tertinggi dan terbaik ( at-Tin 4 ).

2. Manusia dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah ( al-Isra’ 70 ).

3. Mendapatkan tugas mengabdi ( adz-Dzariyat 56 ), oleh karenanya manusia disebut abdi Allah.

4. Mempunyai peranan sebagai khalifah ( wakil Allah ) ( al-An’am 165 ), dengan berbagai tingkatan.

5. Mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan ridho Allah  ( al-An’am 163 ), dan kebahagiaan didunia dan diakhirat.

6. Untuk melaksanakan tugas serta peranannya guna mencapai tujuan hidupnya manusia diberi peraturan-peraturan hidup ( an-Nisa’ 105 ).

E. Sifat-sifat manusia antara lain :

1. Bersifat tergesa-gesa ( al-Isra’ 11 ).

2. Sering membantah ( al-Kahfi 54 ).

3. Ingkar dan tidak berterima kasih  kepada Tuhan ( al-�Adiyat 6 ).

4. Keluh kesah dan gelisah serta kikir ( al-Ma’arij 19 ).

5. Putus asa bila ada kesusahan ( al-Ma’arij 20 ).

6. Kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan ( Yunus 12 ).

F. Penggolongan manusia:

1. Menurut Surat al-Fatihah :

a. Yang diberi ni’mat petunjuk.

b. Yang dimurkai Tuhan.

c. Yang sesat.

2. Menurut Surat al-Baqarah ( awal ) :

a. Muttaqin.

b. kafirin.

c. munafiqin.

3. Yang dicintai dan dimurkai :

a. Yang dicintai Allah :

1. Muhsinin ( al-Baqarah 195; Ali-�Imran 134; al-A’raf  56 ).

2. Tawwabin, Mutathohhirin ( al-Baqarah 222; asy-Syu’ara 69; at-Taubah 120 ).

3. Muttaqin ( Ali-�Imran 76; at-Taubah 36 ).

4. Shobirin ( Ali-Imran 146 ).

5. Muqsithin ( al-Maidah 42 ).

6. Mutawakkilan ( Ali-�Imran 159 ).

7. Berjuang dijalan Allah dengan organisasi rapih ( ash-Shaaf 4 ).

b. Yang dimurkai Allah :

1. Fasiqin ( ash-Shaff 5 ).

2. Mufsidin ( al-Maidah 64; Yunus 81 ).

3. Zholimin ( at-Taubah 19 ).

4. Kafirin ( at-Taubah 37 ).

5. Khowwanin Kafur ( al-Hajj 38 ).

6. Mustakbirin  ( an-Nahl 23 ).

7. Musrifin ( al-An�am 141 ).

8. Kadzibun Kaffar ( az-Zumar 3 ).

9. Musrifun Kadzab ( al-Mu’min 28 ).

4. Dalam penggolongan-penggolongan lainnya yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-Hadits yang pada umumnya dibagi kepada dua macam :

a. Yang baik ( ashhabul yamin, ashabul maimanah, khairul bariyyah dan lain-lain ).

b. Yang tidak baik ( ashhabusysyimal, ashhabul mas’amah, syarrul bariyyah dan lain-lain ).

15. Kehidupan Manusia.

1. Tujuan Hidup :  Mencari ridho Allah / mardhotillah ( al-An’am 163 ).

2. Tugas Hidup  :  Mengabdikan diri kepada Allah dalam berbagai aspek kehidupan / � ibadah ( adz-Dzariyat 56 ).

3. Peranan Hidup. Khalifah, wakil Allah untuk mewujudkan kehendak Ilahi dibumi, memakmurkan alam dan lain-lain ( al-An’am 165 ).  Pelanjut risalah /  menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan membelanya ( Ali-�Imran 110 ).

4. Pedoman Hidup.  Al-Qur’an dan as-Sunnah ( al-Isra’ 9; an-Nisa’ 59 dan 105 ).

5. Teladan hidup.

Muhammad Rasulullah saw. ( al-Ahzab 40 ).

6. Kawan hidup. Mu’minin, Mu’minat  ( al-Hujurat 10 ).

7. Lawan hidup.

Syaithan dan sifat-sifat syaithan seperti : syirik, kufur dan lain-lain ( al-Baqarah 168 dan al-An’am 142 ).

8. Bekal hidup.   Seluruh alam raya dan isinya ( al-Jasiyah 13 ).

 

16. Tauhid.

1. Tauhid diambil kata : Wahhada Yuwahhidu Tauhidan yang artinya mengesakan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam Tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat Tauhid ialah kalimat La Illaha Illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. ( al-Baqarah 163 Muhammad 19 ).Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid yaitu agama yang mengesakan Tuhan. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam terkenal dengan nama gerakan muwahhidin ( yang memperjuangkan tauhid ).  Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu Tauhid yakni ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan terutama yang menyangkut masalah ke-Maha Esa-an Allah.

2. Ajaran Tauhid bukan hanya ajaran Nabi Muhammad saw, tetapi merupakan ajaran setiap nabi / rasul yang diutus Allah SWt. ( al-Anbiya’ 25 ).

Nabi Nuh mengajarkan tauhid ( al-A’raf 59 ).

Nabi Hud mengajarkan tauhid ( Hud 50 ).

Nabi Shalih mengajarkan tauhid ( Hud 61 ).

Nabi Syu’aib mengajarkan tauhid ( Hud 84 ).

Nabi Musa mengajarkan tauhid ( Thoha 13-14 ).

Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ismail juga mengajarkan tauhid ( al-Baqarah 133 ).    

Juga Nabi Isa ajarannya adalah tauhid ( al-Maidah 72 ). Dan lain-lain.

3. Urgensi tauhid dalam Islam dapat dilihat antara lain dari :

a. Sejarah perjuangan Rasulullah saw, dimana hampir selama periode Makkah Rasulullah saw mengerahkan usahanya untuk membina tauhid ummat Islam. Rasul selalu menekankan tauhid dalam setiap ajarannya, sebelum seseorang diberi pelajaran lain, maka tauhid ditanamkan lebih dahulu kepada mereka.

b. Setiap ajaran yang menyangkut � ibadah mahdloh umpamanya senantiasa mencerminkan jiwa tauhid itu, yakni dilakukan secara langsung tanpa perantara.

c. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan jiwa dan sikap tauhid yaitu perbuatan syirik dinilai oleh al-Qur’an sebagai : Dosa yang paling besar : ( an-Nisa’ 48 ).  Kesesatan yang paling fatal, ( an-Nisa’116 ).  Sebab diharamkannya masuk sorga ( al-Maidah 72 ).  Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT ( an-Nisa’ 48 ).

4. Manifestasi Tauhid :

I’tikad dan keyakinan tauhid mempunyai konsekuensi bersikap tauhid dan berfikir tauhid seperti ditampakkan pada :

a. Tauhid dalam �ibadah dan do’a.  Yaitu tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah dan tidak ada dzat yang pantas menerima dan memenuhi do’a kecuali hanya Allah. ( Al-Fatihah 5 ).

b. Tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi.  Yaitu tidak ada dzat yang memberi rizki kecuali hanya Allah  ( Hud 6 ). Dan pemilik mutlak dari seluruh apa yang ada adalah Allah SWT. QS.( al-Baqarah 284, an-Nur 33 ).

c. Tauhid dalam melaksanakan pendidikan dan da’wah.  Yaitu bahwa yang menjadikan seseorang itu baik atau buruk hanyalah Allah SWT.  Dan hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada seseorang ( al-Qoshosh 56, an-Nahl 37 ).

d. Tauhid dalam berpolitik.  Yaitu penguasa yang Maha Muthlaq hanyalah Allah SWT. ( al-Maidah 18, al-Mulk 1 ). Dan seseorang hanya akan memperoleh sesuatu kekuasaan karena anugerah Allah semata-mata ( Ali-�Imran 26 ). Dan kemulyaan serta kekuasaan hanyalah kepunyaan Allah SWT.( Yunus 65 ).

e. Tauhid dalam menjalankan hukum.  Bahwa hukum yang benar adalah hukum yang datang dari Allah SWT. Serta sumber kebenaran yang muthlaq adalah Allah SWT. ( Yusuf 40 dan 67  ).

f. Tauhid dalam sikap hidup secara keseluruhan, bahwa tidak ada yang patut ditakuti kecuali hanya Allah. ( at-Taubah 18, al-Baqarah 150 ).  Tidak ada yang patut dicintai kecuali hanya Allah ( dalam arti yang absolut ) ( at-Taubah 24 ).  Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudharatan kecuali hanya Allah. ( Yunus 107 ).  Tidak ada yang memberikan karunia kecuali hanya Allah. ( Ali-�Imran 73  ).  Bahkan yang menentukan hidup dan mati seseorang hanyalah Allah SWT. ( Ali-�Imran 145 ).

g. Sampai pada ucapan sehari-hari yang senantiasa dikembalikan kepada Allah seperti :  Mengawali pekerjaan yang baik dengan Bismillah = atas nama Allah.  Mengakhiri pekerjaan dengan sukses membaca Alhamdulillah = segala puji bagi Allah.  Berjanji dengan ucapan Insya Allah = kalau Allah menghendaki.  Bersumpah dengan WAllahi, BIlahi, TAllahi = demi Allah.  Menghadapi sesuatu kegagalan dengan Masya Allah = semua berjalan atas kehendak Allah.  Mendengar berita orang yang meninggal dunia dengan Inna LIlahi Wa Inna Ilaihi raji’un = kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah.  Memohon perlindungan dari sesuatu keadaan yang tidak baik dengan ucapan A’udzu bIlahi mindzalik =  aku berlindung kepada Allah dari keadaan demikian .Mengagumi sesuatu dengan ucapan Subhanallah = Maha Suci Allah. Terlanjur berbuat khilaf dengan ucapan, Astaghfirullah = aku mohon ampun kepada Allah dan lain-lain.

h. Berhindar dari kepercayaan-kepercayaan, serta sikap-sikap yang dapat mengganggu jiwa dan ruh tauhid seperti :  Mempercayai adanya azimat, takhyul, pelet, meminta-minta kepada selain Allah, mengkultuskan sesuatu selain Allah, melakukan tasybih, musyabihah ( antrofomorfisme ) yaitu menganggap Allah berjisim dan lain-lain.

5. Tauhid yang murni akan melahirkan satu sikap yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang disebut al-Qur,an dengan sikap sami’na wa atho’na yaitu kami dengar dan kami patuh. Dan kepada mereka yang tidak patuh dinilai sebagai orang yang mengilah-kan hawa nafsu ( al-Jasiyah 23 ). Nabi bersabda : Tidak berzina orang yang berzina kalau dia beriman dan tidak mencuri  seorang pencuri kalau beriman. 

Iklan

Tentang nursyifa26

Berdedikasi Mengamalkan Pengobatan Selama Lebih Dari 29 Tahun. Di dirikan oleh HM Bambang Irawan S, Pengobatan Terpercaya sejak tahun 1984. Ahli dan berpengalaman menyembuhkan berbagai penyakit berat hingga kronis dengan Energi Sinar Penyembuh NurSyifa' dari Allah Yang Maha Menyembuhkan, Kemukjizatan Bio Teknologi Al Qur'an rahasia surat Al Fatihah, Muawizat 3 - Qul.
Pos ini dipublikasikan di Hidup Sehat Berlimpah Rezeki dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s